Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op LinkedIn advertising onderdeel van schurq. Onder Klant wordt verstaan de contractuele wederpartij van schurq.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen schurq. en Klant (hierna: overeenkomst) op grond waarvan schurq. aan Klant producten en/of (online) services (hierna: services) levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt waaronder het in licentie verstrekken van software al dan niet door schurq. vervaardigd (hierna: software), van het ogenblik af dat Klant aan schurq. om een aanbieding vraagt, dan wel schurq., al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.
1.3 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van Klant of derden, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald. Klant zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende voorwaarden, gewoonten of gebruiken.
1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen schurq. en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen
1.5 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolgwerkzaamheden.

2. Aanbieding en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Aanbiedingen waarin een termijn van aanvaarding wordt gesteld strekken er niet toe schurq. aan die termijn te binden.
2.2 Aanvaarding van het aanbod van schurq. dient schriftelijk te geschieden.
2.3 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan wel naderhand is gewijzigd, heeft schurq. het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of oplevertermijnen aan te passen.
2.4 schurq. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
2.5 schurq. heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij Klant in rekening te brengen.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige rechtsbetrekkingen tussen schurq. en Klant.
2.7 schurq. is pas gebonden aan de navolgende elementen na schriftelijke bevestiging hiervan aan Klant:
a) Een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b) Mondelinge afspraken;
c) Aanvullingen op of wijzigingen van deze voorwaarden;
d) Aanvullingen op of wijzigingen van de betreffende overeenkomst.

3. Uitvoering
3.1 Voor zover de overeenkomst strekt tot de ontwikkeling van software ten behoeve van Klant, specificeren partijen schriftelijk de functionaliteiten van deze software door middel een ‘Programma van Eisen’. schurq. ontwikkelt de software uitsluitend op basis van het Programma van Eisen.
3.2 Klant staat er voor in dat alle door hem aan schurq. ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan schurq. verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van schurq..
3.3 schurq. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies te onderzoeken en bij eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3.4 schurq. is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Klant is verplicht declaraties van deze derden aan schurq. te voldoen.
3.5 Voor zover een derde partij bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is en, al dan niet door bemiddeling van schurq., tussen Klant en die derde een rechtsbetrekking tot stand komt, is uitsluitend Klant verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen jegens die derde. Klant kan schurq. nimmer aansprakelijk houden voor nakoming van of schadevergoeding in verband met verplichtingen voortvloeiend uit rechtsbetrekkingen die Klant, al dan niet door tussenkomst van schurq., met een derde is aangegaan.
3.6 Klant is de advertentiekosten voortvloeiend uit de met schurq. overeengekomen advertentiebudgetten (hierna: advertentiekosten) rechtstreeks aan de advertentieaanbieder verschuldigd en Klant verplicht zich de advertentiekosten al dan niet middels automatische incasso tijdig en volledig aan de advertentieaanbieder voldoen. schurq. is nimmer aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de met Klant overeengekomen advertentiecampagnes en/of voor de wijze en/of mate van besteding van met Klant overeengekomen advertentiebudgetten.
3.7 Voor zover de overeenkomst de uitvoering van een opdracht betreft, is schurq. de enige opdrachtnemer. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door schurq. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Onderhoud
4.1 Indien tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Klant conform de hierin opgenomen dan wel de gebruikelijke procedures eventuele gebreken aan schurq. melden.
4.2 schurq. brengt zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel bij Klant in rekening indien sprake is van gebruiksfouten, anderszins onzorgvuldig gebruik of van andere niet aan schurq. toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan schurq. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens, ontwerp- en programmeerwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met tele- en datacommunicatiestoringen vallen niet onder onderhoud.

5. Leveringstermijnen
5.1 Alle door schurq. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan schurq. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt schurq. niet in verzuim.
5.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen schurq. en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden over de gevolgen van de overschrijding.
5.3 schurq. is gerechtigd tot levering in gedeelten of uitvoering van de overeenkomst in delen, waarbij iedere deellevering of prestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd. 5.4 schurq. heeft recht op een redelijke verlenging van de (leverings)termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, indien aanvang, voortgang, oplevering of terbeschikkingstelling, van de werkzaamheden, software of services of de overeengekomen levering van producten vertraagd worden doordat: a) schurq. niet tijdig alle noodzakelijk gegevens en informatie van Klant heeft ontvangen; b) schurq. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Klant heeft ontvangen; c) Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van Klant komen.

6. Medewerking en verplichtingen Klant
6.1 Klant zal alle benodigde medewerking en informatie verschaffen die vereist is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. Onder informatie worden mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van Klant, en op verzoek van schurq., de beoogde toepassing van de door schurq. in licentie te verstrekken software of te leveren producten en/of services.
6.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door schurq. aan Klant ter beschikking gestelde software en (op)geleverde producten en/of services alsmede voor een adequaat systeembeheer en de noodzakelijke controle- en beveiligingsprocedures.
6.3 Indien is overeengekomen dat Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties en vrij zijn van virussen en defecten.
6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van schurq. staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft schurq. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven bij Klant in rekening te brengen.
6.5 Klant staat ervoor in dat, voor zover noodzakelijk, alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens in het kader van de overeenkomst, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle in dat kader voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Klant zal aan schurq. alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Klant zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van persoonsregistraties zorg dragen.
6.6 Indien Klant niet aan zijn afnameverplichting voldoet, is hij per direct in verzuim. schurq. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor schurq. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en/of rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Klant tot vergoeding van eventuele kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van schurq. alsnog nakoming te vorderen.

7. Gebruiksrecht software.
7.1 Indien aan Klant software in het kader van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, beperkt deze terbeschikkingstelling zich tot het niet-exclusieve gebruiksrecht van deze software.
7.2 Het is Klant niet toegestaan kopieën van de software te maken, het gebruiksrecht op de software over te dragen aan derden, software te verkopen, te verhuren, anderszins aan derden de mogelijkheid te bieden de software te gebruiken, de software in zekerheid over te dragen, deze te wijzigen. De broncode van de door schurq. aan Klant ter beschikking gestelde software wordt niet aan Klant ter beschikking gesteld.
7.3 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de software zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de software aan schurq. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging schurq. onverwijld schriftelijk melding maken.
7.4 Gebruiksrechten op software worden steeds aan Klant verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8. Gebruik software van derden
Indien de derde-leverancier van de software het gebruiksrecht van deze software contractueel heeft beperkt dan wel indien onderhoud aan deze software slechts is toegestaan conform de bepalingen van een tussen schurq. en de derde-leverancier gesloten onderhoudsovereenkomst, is Klant eveneens gebonden aan deze beperkingen. schurq. zal Klant alsdan hierover informeren.

9. Prijzen
9.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, extra (reis)uren, declaraties van ingeschakelde derden en andere aan de uitvoering van de overeenkomst gebonden bijzondere kosten.
9.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant periodiek vervallende bedragen, geldt dat schurq. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

10. Meerwerk
10.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Klant moet worden bespoedigd, heeft schurq. het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en andere kosten in rekening te brengen.
10.2 Wanneer schurq. op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze door Klant aan schurq. worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van schurq.. schurq. kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11. Facturering en betaling
11.1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, of zoals aangegeven op de factuur en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft schurq. zonder enige ingebrekestelling het recht Klant van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering betrekking hebbende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van schurq. op Klant worden op dat moment terstond opeisbaar.
11.3 schurq. en Klant worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele kredietbeperkingstoeslag, tenzij schurq. aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.
11.4 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. Klant heeft geen recht om enige betaling aan schurq. op te schorten.
11.5 schurq. is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen op te schorten zonder jegens Klant tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover schurq. gedurende deze periode op verzoek van Klant toch werkzaamheden verricht, kan schurq. hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven.
11.6 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is Klant gehouden om op eerste verzoek van schurq. terstond genoegzame en in door schurq. gewenste vorm, (aanvullende) zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen ten behoeve van de richtige nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

12. Eigendomsvoorbehoud
Alle door schurq. geleverde producten en/of ieder resultaat van door schurq. verrichte services blijven eigendom van schurq. tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen die schurq. op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten. In geval van een rekening-courantverhouding met Klant blijft het eigendomsvoorbehoud in stand tot op het moment van vereffening.

13. Reclamering en garantie
13.1 Alle door schurq. (op)geleverde en/of ter beschikking gestelde producten en/of services dienen te worden gebruikt overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de door schurq. verstrekte (gebruiks)aanwijzingen. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Klant zich tot de bij schurq. beschikbare specialisten te wenden.
13.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert schurq. de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar (op)geleverde en/of ter beschikking gestelde producten en/of services alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte onderhoudsdiensten gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden, na (op)levering. 13.3 Onder de garantie vallen onder meer niet de levering of installatie van software (updates) of de gevolgen van onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.
13.4 De garantie voor (op)geleverde en/of ter beschikking gestelde producten en/of services is beperkt tot materiaal-, en schrijffouten, in welk geval schurq. uitsluitend verplicht is tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen met dien verstande dat schurq. gerechtigd is bij Klant de voor de betreffende vervanging noodzakelijke werktijd in rekening te brengen.
13.5 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 14 dagen na (af)levering, terbeschikkingstelling, installatie en/of voltooiing der werkzaamheden, producten en/of services ofwel, indien een opleveringsprotocol is opgemaakt, na de datum van opmaken, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn.
13.6 Overschrijding van de in het vorige lid gestelde termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens schurq. ter zake van de garantieverplichting.
13.7 schurq. is ten alle tijde gerechtigd doch niet verplicht tot het verbeteren van fouten in de door hem vervaardigde en/of ter beschikking gestelde software.
13.8 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.
13.9 Klant moet schurq. in staat stellen een klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan schurq. te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze voor rekening zijn van Klant tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

14. Aansprakelijkheid van schurq.
14.1 De aansprakelijkheid van schurq. uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is schurq. slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst beperkt tot het bedrag dat Klant aan schurq. heeft betaald voor de krachtens de betreffende overeenkomst (op)geleverde dan wel ter beschikking gestelde producten en/of services met een maximum van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis. Voornoemd maximumbedrag geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet van schurq..
14.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij schurq. meldt.
14.4 schurq. is nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de van Klant ontvangen informatie, al dan niet veroorzaakt door uitval of storing van door schurq. ontwikkelde software of een aanval van hackers, tenzij dit te wijten is aan opzet van schurq.. Klant dient er altijd voor te zorgen dat hij een origineel of een kopie houdt van de aan schurq. verstrekte informatie.

15. Vrijwaring
15.1 schurq. zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door schurq. aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde software of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Klant schurq. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan schurq.. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan schurq. verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de software of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. schurq. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een dergelijke inbreuk. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van schurq. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van schurq. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde en/of ter beschikking gestelde software of materialen in een niet door schurq. gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door schurq. geleverde of verstrekte producten of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/ of materialen is ontwikkeld of bestemd.
15.2 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan schurq. van apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens met het doel van gebruik of bewerking en Klant zal schurq. vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op rechten van derden.
15.3 Klant zal schurq. – medewerkers van schurq. daaronder begrepen – vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

16. Overmacht
16.1 schurq. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van schurq. voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme of hackers, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, weersomstandigheden, natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, epidemie, (computer)virus, quarantainemaatregelingen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, al dan niet toerekenbare niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, elektriciteits-, internet-, telecommunicatie- en/of (computer)netwerkstoring, DDoS of andere cyberaanvallen.
16.2 Zodra overmacht optreedt zal schurq. eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor(en), alsmede – ter harer keuze – overeenkomsten pro rata na te komen.
16.3 Klant heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen.
16.4 In geval van overmacht zal schurq. zich inspannen tot het vinden van een oplossing om aan de behoefte van Klant aan het product en/of de service te voldoen. schurq. zal gerechtigd zijn de extra kosten, verband houdende met het (op)leveren en/of ter beschikking stellen van het product en/of de service aan Klant ondanks de overmachtsituatie, bij Klant in rekening te brengen.

17. Rechten van (intellectuele en industriële eigendom)
17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of in licentie verstrekte software en verrichte services en voor die services te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen waaronder begrepen maar niet beperkt tot: websites, databestanden, apparatuur, rapporten, offertjes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berust uitsluitend ten alle tijde gedurende en na het eindigen van de overeenkomst bij schurq. dan wel diens licentiegever.
17.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software en de verrichte services te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software en verrichte services. 17.3 Klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 20.1, (de inhoud van) software en verrichte services geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de software en verrichte services behoeven te gebruiken.
17.4 Het is schurq. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Indien schurq. door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

18. Geheimhouding
18.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van schurq. is Klantgebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de overeenkomst in de meest ruime zin, geheim te houden. In ieder geval zal informatie door Klant geheim worden gehouden, indien deze informatie door schurq. als vertrouwelijk is aangeduid.
18.2 Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van schurq. of diens licentiegevers bevatten.
18.3 Klant zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om aan haar verplichting tot geheimhouding te voldoen en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
18.4 Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Klant of één van zijn medewerkers als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

19. Niet-overname beding
Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van schurq. in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Indien Klant het bepaalde dit artikel overtreedt, dan verbeurt Klant tegenover schurq. een direct opeisbare boete gelijk aan één bruto maandsalaris dat moment van de betreffende medewerker per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting van Klant tot het vergoeden van daadwerkelijk door schurq. geleden schade. Onder schade wordt in ieder geval begrepen de door schurq. te maken opleidings- en wervingskosten.

20. Duur van de overeenkomst
20.1 Voor zover sprake is van een duurovereenkomst wordt deze aangegaan voor een termijn zoals opgenomen in de overeenkomst . Bij gebreke van een in de overeenkomst opgenomen termijn wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van 12 (twaalf) maanden. Klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
20.2 Na verloop van de in het vorige lid bedoelde termijn wordt de overeenkomst telkens voor dezelfde termijn verlengd tenzij deze tenminste 1 (één) maand voorafgaand aan het verstrijken van die termijn door één der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij tegen het einde van die termijn mocht zijn opgezegd.
20.3 Indien de overeenkomst voor de in het vorige lid bedoelde onbepaalde periode is verlengd kan de overeenkomst door elk der partijen bij aangetekend schrijven aan de andere partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

21. Beëindiging en annulering
21.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na verloop van een gedetailleerde en gemotiveerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkomingen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
21.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
21.3 Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan schurq. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant het faillissement wordt aangevraagd, ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Klant op producten waarin of waarop zich producten van schurq. of diens licentiegevers bevinden of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen, indien de zeggenschap in (de onderneming van) Klant wijzigt of indien voor Klant een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw is ingediend. schurq. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
21.4 In alle gevallen waarin de overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden of door tussenkomst van een rechter of een arbiter blijven de overeenkomst en deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
21.5 Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Klant op producten waarin of waarop zich producten van schurq. of diens licentiegevers bevinden is Klant gehouden schurq. hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen.

22. Overdracht van rechten/verplichtingen
22.1 Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schurq. rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.
22.2 schurq. is gerechtigd een deel of het geheel van haar verplichtingen uit de overeenkomst uit te besteden aan een door haar daartoe aangewezen onderaannemer.
22.3 schurq. is gerechtigd om alle vorderingen op Klant voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

23. Verval vorderingsrechten
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens schurq., in verband met de uitvoering van de door schurq. verrichtte werkzaamheden en in licentie verstrekte software, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk onder de aandacht van schurq. te worden gebracht en vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door schurq..

24. Toepasselijk recht en geschillen
24.1 De overeenkomst tussen schurq. en Klant wordt beheerst door Nederlands recht.
24.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.